" DUSIdA KUMROPWONG "

Dusida Talk

โรงเรียนฉัตรเฉลิม

" หากจะต้องรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ย่อมทำให้สังคมสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น...สำหรับชาวฉัตรเฉลิม ตระหนักดีว่าเด็กตัวเล็กๆ ที่เกิดมาบนโลกมีความสามารถที่จะเรียนรู้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง เขาพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าที่เขาอยากรับประทาน โดยเฉพาะด้านภาษา ปรัชญา จริยธรรม ศาสนา ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแม้ข้อธรรมที่สูงสุด ยังสามารถนำมาปรับใช้กับเด็กๆได้ ทำให้เด็กๆเกิดสัมมาทิฏฐิ รู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ให้ถูกต้องและรู้จักกรรมดี-ชั่ว เพื่อเป็นบุตรที่ดีของบิดา มารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนๆ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นสาวกที่ดีของพระศาสนาและเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของ ความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม "

ผร.ดุสิดา คำรพวงศ์,


ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน

ENGLISH LESSON BY TEACHER MARIA LETTER G K.2

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

Management


EDUCATORS BY 

แนวคิดหลักการบริหารโรงเรียน
แนวคิดหลักที่โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมใช้ในการบริหารจัดการคือ การทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฎิบัติ ของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง การดำเนินงานมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การนำแผนสู่การปฎิบัติงาน โดยจัดทำในทุกกิจกรรม เมื่อได้ผลการติดตาม กำกับ ตรวจสอบแล้วจะมีการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดในการนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฎิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม เน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนต้องปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจนการจัดอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลพัฬนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม มีเนื้อที่โรงเรียนรวม 2 ไร่ 86 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารเรียน 4 หลัง จำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ห้องประกอบ 4 ห้องดังนี้ หลังแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน ห้องประกอบ 1 ห้อง ได้แก่ ห้องธุรการ หลังที่สองเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องประกอบ 1 ห้อง ได้แก่ ห้องพยาบาล หลังที่สามเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง หลังที่สี่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ประกอบ 2 ห้องได้แก่ ห้องเล่นศูนย์สื่อและห้องเอกสาร อัตราส่วนครูต่อนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม คิดเป็นอัตราส่วนครู นักเรียน = 1 : 10

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และรู้จักวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิด แก้ปัญหาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีไทย สามารถใช้เทคโลโนยีสมัยใหม่ และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเข้าถึงองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งจะเป็นหลักประกันคุณภาพการดำรงชีวิตที่ประสบความสำเร็จของเด็กในอนาคตต่อไป

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม เน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนต้องปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจนการจัดอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อบรรยกาศการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลพัฬนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม จัดตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนา ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว และสังคมตามปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม ( Reconstructions ) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา จะต้องช่วยปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และเหมาะสมมากขึ้นดังนี้

1. การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่

2. การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม พัฒนาสังคมโดยตรง

3. การศึกษาจะต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคม จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่

4. ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นรวมทั้งวิธีสร้างต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย

5. การศึกษาต้องให้เด็กเห็นความสำคัญของสังคมคู่ไปกับตนเอง

การจัดกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า ทดลองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีคำขวัญหรือคติพจน์ประจำโรงเรียนคือ " ฉัตรเฉลิม เสริมปัญญา พัฒนาจิตใจ " คือนอกจากจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านสติปัญญาแล้ว ความมีปัญญาของนักเรียนจะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม มีความคิดที่เป็นผู้หมั่นทำความดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ไม่เห็นแก่ตัว และสามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย และและมีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านเพื่อให้เหมาะสมตามวัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุข รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งแวดล้อม 

3. พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพสูงสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดม จัดหา ใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร ภุมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

5. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ และเอื้อต่อความสมบูรณ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีการกระจายอำนาจและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ครู เป็นบุคคลสำคัญอันดับแรก ที่จะทำให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน จึงต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

2 ครูมีความรู้ความสามารถประเมินพัฒนาการนักเรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนรู้และนำผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนมาปรับการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักเรียนและปรับเปลี่ยนการสอนของครู

3. ครูผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

4. ครูมีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก

5. ครูมีความรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของโลก

6. ครูมีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

7. ครูมีสวัสดิการที่ดีและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

นักเรียน เป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม ตริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

2. มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

4. รักธรรมชาติ ส่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย

5. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

6. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และรู้วิธีการเรียนรู้

7. อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

8. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

9. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดีและมีความสุข

10. มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

11. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม มีพันเอกเฉลิม คำรพวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวน 290 คน มีร้อยโทธีระฉัตร คำรพวงศ์ เป็นผู้จัดการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงให้นางดุสิดา คำพรวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ตั้งแต่วันที 10 เมษายน พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ คือ ดอกบัว
อักษรย่อของโรงเรียน คือ อ.ฉ.ล. 

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง หมายถึง การพัฒนาการนักเรียนให้เจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นการผสมผสานของความรู้และคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

คือ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตรเป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2500

Detail
Our Admission

การเข้าชมโรงเรียน

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้เข้าชมโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอแบ่งการเข้าชม เป็นรอบเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ในการชมโรงเรียนและสอบถามข้อมูลต่างๆ

วัน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา : รอบที่ 1 เวลา 9:00 น. – 12.00 น. | รอบที่ 2 เวลา 13:00 น. – 16.00 น.
วัน : วันเสาร์ เวลา : รอบเดียว เวลา 9:00 น. – 11.45 น. 

ช่วงเวลาการเปิดปิดภาคเรียน

ภาคการศึกษา
- ภาคเรียนที่ 1 : เดือน พฤษภาคม - กันยายน
- ภาคเรียนที่ 2 : เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม

Summer School
- ภาคเรียนที่ 1 : เดือนมีนาคม และเมษายน
- ภาคเรียนที่ 2 : เดือนตุลาคม 

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้เป็นของปีการศึกษา 2561 เท่านั้น หากผู้ปกครองที่มีความประสงค์สมัครเรียนให้แก่เด็กข้ามปี อัตราค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่โรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ.
ค่าธรรมเนียมการเรียน: นำใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคาร
(ค่าธรรมเนียมการชำระตามระเบียบของธนาคาร).

เทอมต้น 24,500 บาท
เทอมปลาย 21,500 บาท
รวม 46,000 บาท 

ขั้นตอนการสมัคร

เนื่องจากในแต่ละปีทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไป
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
2. ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา สำเนา 1 ชุด
3. สูติบัตรของนักเรียน สำเนา 1 ชุด
4. บัตรประชาชนของบิดา มารดา สำเนา 1 ชุด
5. เอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
6. รูปถ่ายของนักเรียนครึ่งตัว หน้าตรง (สีหรือขาวดา) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
7. รูปถ่ายของบิดา มารดา ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 1 รูป
8. ใบรับรองหรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน (กรณีเข้าเรียนในชั้น อ.2,3)

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

1 DAY IN
Chatchalerm

รายการอาหารประจำเดือน

DELICIOUS MENU


VISION'S CHATCHALERM KINDERGARTEN

MORAL
CREATIVITY
THINKING SKILLS

คุณธรรม | ความคิดสร้างสรรค์ | ทักษะการคิด
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และรู้จักวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิด แก้ปัญหาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีไทย สามารถใช้เทคโลโนยีสมัยใหม่ และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเข้าถึงองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งจะเป็นหลักประกันคุณภาพการดำรงชีวิตที่ประสบความสำเร็จของเด็กในอนาคตต่อไป.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

กิจกรรมของโรงเรียน

CHATCHALERM KINDERGARTEN

กิจกรรมวันแม่
Chatchalerm Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
Chatchalerm Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
Chatchalerm Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

กิจกรรมวันไหว้ครู
Chatchalerm Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

Address & Contact

Address
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
เลขที่ 1/101 ซอย งามวงศ์วาน 43
(ชินเขต 1/19) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

Contact via Mobile or E-Mail
chatchalermschool@gmail.com
Phone: 02-5892810, 02-5895240
Fax: 02-5910312 

Chatchalerm's MAP

SHARE THIS PAGE!